Kiralama Sözleşmesi

GENEL KOŞULLAR A-Kiralayan mülkiyetinde (sorumluluğunda) bulunan aracı, aşağıda belirtilen koşı:llara uyulması şartıyla kiracıya araç teslim formunda belirlenen süre ve bedelle kinaya verilmiştir. B-Kiracı Kiralama tarihinin bitiminde aracı kiralayandan onay almadan uzatamazve teslim etmek zorundadır. Teslim edemediğitakdirde araç ça|ıntı sayılacak yasal işiemler derhal başlayacaktır. C-Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla aracı hasarsız, faal vaziyette yedeği ile birlikte beş lastiği, avadanlıkları ilgili belgeleri i|e tesiim aldığını, aksine bir anlaşmaya varılmadıysa sözleşmede yazılı gün ve saatte, aynı şekilde, alındığı yerde geri vereceğini kabui etmiştir. D- Kiracı, kira süresini uzatmak istediği taktirde en az 48 saat öncesinden haber vererek (araç müsaitse)web sitesi üzerinden veya belirtilen uzatma bedeli hesaplanır ve ödeme yapılırsa uzatabilir. 1- Kiracı aracı aşağıda belirtilen durumlarda kullanamayacağını kabul eder. A- Gümrük yasası ve T.C kanunlarınca taşınması suç sayılan her tür!ü eşyanın taşınması ve diğer gayrikanuni işlerde B- Başka bir aracın yada hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, yüklenerek taşınmasında, C- Yarış, hız tayini ralli, sağlamlık denemesi, motorlu sporlar ile normal trafik'e kapalı uygun olmayan yollarda, D- Trafik kuralları tarafından saptanmıŞ yolcu sayısının üstünde yolcu ve bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınmasında. E-Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında F- Ödeme şekli ne olursa olsun, ivaz karşılığında yolcu yada mal taşıma 2- Kiralayanın onayı olmaksızın, kiracı aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Kullancjıra bilmesi için şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirrneye ve ek şcför ücretini ödemeye mecburidir. 3- Kiracı aracı trafik kurallarına uygun ve güvenliği sağlayacak biçimde emniyet|i bir yere kapalı ve kilit|i park etmekle yükümlüdür. 4- Kiracı aracı kiralayana teslimi anında, araca ait resmi belgeleri (lVlotorlu Araç Tescil Belgesi, Sigorta Po|içesi Motorlu Araç Trafik Belgesi,TUVTURK araç muayene belgesi, Plakalar) iade etmediğinde bunları getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği Eibi kayıp halinde yenilerinin al ı nması n ı n giderlerini ödemekle yükü mlüdür. 5- Aracın kiracının kusurundan dolayı yetkili makamlarca müsaderesi veya el konıılması ha|inde geri alınması için yapılacak her türlü girişime i|işkin harcamalar ve iş kaybı kiracıya aittir. Aracın geri alınamaması durumunda araç bedeli kiracı tarafından kiralayana nakit olarak ödenir. 6- Trafik cezaları otoyol geçişleri ve yakıt giderleri kiracıya aittir. Aracın çekilmesi sırasında rneydana gelen hasar kiracıya ait olup aracın trafikçe alıkonulması durumunda bu süre aracın kiralama süresine dahil edilir. 7- Kiracı aracın kiralayana iadesinden sonra araçta bırakılan herhangi bireşyadan sorumlu tutulamaz. B- BAK|M Kiracı kira süresi içinde vasıtanın periyodik bakımını (Yağlama, Yağ değişimi vb. gibi) kiralayanın en yakın bürosuna başvurarak ücretsiz yaptırılacaktır. Bunun mümkün olmadığı hallerde bakımı sKYES CAR RENTAL'a bilgi vererek yaptıracak kira dönüşünde ücret kiracıya ödenecektir. öorHıır Kira bedeli peşin alınır. Kiracı kira süresini uzatmak isterse ücreti derhal ödemelidir. Bir günlük kira 24 saatlik süredir, Haftalık veya aylık süreler 7 gün 15 ve 30 gün üzerinden hesap edilir. 3 saati geçen gecikmeler tam gün olarak hesap edilir. Km sınırları ve ücretleri araç teslim formunda belirtilecektir. SiGoRTA Kira|ayan araçları Kara Yolları Trafik Kanunu uyarınca 3. şahıslara kai,şı yasal poliçe sınırları içinde Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ile Sigortalanmıştır. Kiralayan 1.2.3. şahıslara zarar veren kazalar ölüm ve yaralanma sonucu doğacak sorumluluğu her araç için akdedilmiş mecburi mali mesuliyet sigortaları teminat halleri dahilinde kalmak şartıyla sigorta şirketlerinden istifade ettiği tazminat miktarında yüklenir, Bu hallerin üstünde kalan kısmı kiracıya rücu eder. Kiracı oluşacak kazalarda kusurlu ise aracın iş kaybı veya ikame aracın kirası ayrıca alınır. Kiracı kiraladığı aracln çalınmasından veya her türlü kaza sonucu uğrayacağı zarardan itirazsz sorunludur. Araçlarda her kaza başına Araç Kasko bede|inin %2 si kadar muafiyet uygulaması yapılır, kazada kusurlu tarafın bizim aracımız olması durumunda araç kasko bedelinin o/o2 si muafiyet bedeli kiracıdan tahsil edilir. a- Kiracının doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durumu yoksa kazayı kiralayana hemen haber verecektir.
B- Kazanın olduğu Yere en yakın yetkili makamdan alınmış olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten bir kaza raPoru tesPit zaptı şahit isim ve adresleri ile benzeri bil-gi belg-eleri ayrıca alkol raporunu kiracı kiralayana en geç 48 saat içinde teslim edecektir. C- Çalınma nİllnOe kiracı -derhal kiralayana haber verecektir araç bulununcaya veya sigortadan ödemesi yapılıncaya kadar gecen sürenin bedeli kiracıya aittir, 10- TAMıRAT Tabi kullanma ve eskime sonucunda yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir. Normal kullanım harici ihmal ve hatalı kullanım sonucu (yağsz -susuz kullanım lastik yarılması gibi) yapılan tamirat yedek parça ve lastik değiştirme iş k'aybı aracın alındığı yere getirilmesi için yapılan masraflar kiracıya aittir. '11- Kiracı hiçbir şekilde sözleşmeden doğan hakları ya da araç ve içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve terhin edemez ve bunları kiralayana zarar verecel< şekllOe kullanamaz. 12-Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça bu ve -ek sozleşmede belirtilen şartlardaki herhangi bir değişiklik veya ilave hükümsüzdür. 13- Kiracının belirtilen Şartlardan herhangi birine uymaması durumunda kirayaveren aracını derhal geri alabilir, dilerse peşin verilmiş kira bedelini irad edebilir. 14.- Kiralayan sebep göstererek tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi diiediği zaman fesih edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir. 15- Kiracı aracı sözleşmede ön görülen tarihten önce teslim ederse ücret iadesi isteyemez. Kiraya veren dilerse sözleşmedeki kalan sürenin kirasını talep edebilir. 16- AraÇ uzatma kira ve ek bedellerin ödeme tarihinden en geç üç gün içerisinde ödenmemesi halinde f,lrvg veren sözleşmeyifes eder 15.madde de kifesih şartları uyguıanir. 17- \iraya Veren aracın kötü kullanımını tespit ettiğinde sozleşm6y fesih etme hakkına sahiptir. 1s-SİGoRTA TEMiNAT| DışlNDA KALAN rıRLİeR: a, Kaza ve alkol raporunun olmadığı durumd a B- Kazanın sözleşmede adı yazı|ı olmayan bir sürücünün Yönetimin de meYdana gelmesi halinde. C- Sürücününkazasırasında alkolveya uyuşİurucu etkisi altında olduğu durumlarda. D- SÜrücünün geçerli ehliyete sahip olmadığı durumlarda.E-Kazada karşı araçların değer kaybı ve iş kaybı talepleri. F- Trafik kurallarının ihlali ve aşırı hız dolayısıyla meydana gelen kazalar. G- Sürücünün o/o100 kusurlu olduğu durumda. H- BaŞka bir aracın yada hareket eden veya etmeyen nesnelerin çeki|mesi, itilmesi yüklenerek taşınması |- {aÇ yolcu sayısı üzerinde yolcu taşınması ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dİşı yük ve patlbyıcı, parlayıcı maddeler taşınması sırasında meydana gelen kaza ve hasarlar. J- Sigara ve emsali yakıcı bir maddenin tesiri ve alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın meydana gelen yanıklar. K-Aracın döŞemesinde meydana gelen yanık, lastik yarılmaları sigorta dışında olup, bu durumda meydana gelecek hasarlardan tamamen kiracı sorumludur. 19-AraÇ _uzatma işlemlerinde kira sözleşmesi dikkate alınmaz o tarihte internet sitesinde geçerli olan fi yat tarifesi uygulan ır. 2O-Trafik cezaları EGM sisteminden sorguianır ve kiracıya bildirilir. Bildirim yapıldıktan sonra 7 gün [ıerisinde.ödenmeyen cezaya günlük %2 temerrüt faizi uygulanır kiracı bunu iİirazsız kabul etmİştir. 21-Kiracı bu ana sözleşmeyi imzalayarak bundan sonrakİ yapacağı kira|ama işlemlerinde araç teslim formu ile kendisi veya onayı alınarak 3. şahıslara teslim edilecek araçlardan bu sözleşmenin İüm şartlarını itirazsız kabul etmiş olacaktır, 22- AraÇ teslim formu bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.Araç bilgileri teslim formuna yazılacaktır. |3-\raÇ sınıfına göre depozito alınır alınan depozito 10 iş günü sonra iptal ve iade edilir. 24-SözleŞmede verdiğim kredi katından bu sözieşme ve bundan sonra onayım alınarak yapılacak kiralamalardan ve araÇ değiŞimlerinden doğacak kira,ceza ve diğer ödemelerin alınmasını bnayladığımı kabul ediyorum. 26.Taraflar arasındaki anJaşmazlıklar Antalya mahkemeleri ve icra dairelerinde çözülecektir. İŞ bu sözleŞme ekleri ile niıİikte imzalanarak saklanmak üzere SKyEs cAR RENTAL da kalacaktır gerektiğinde resmi makamlarla paylaşılacaktır. Osmangazi,özel otoyol özel ücret alınan köprülerden ve Yavuz Sultan Selim köprülerinden geçişler kiracı sorumluluğundad ır. 9"ÇiŞ ücretleri yüksek olduğundan araç üzerindeki HGS cihazlarından ödeme yapılamayabilir. Bu durumda sorumluluk ve doğacak cezalar kiracıya aittir. Resmi makamlarda sözleşmenin as|ı geçerlidir.
 Adı. Soyadı:
 lmza:


Whatsapp Telefon